Látás agy területe


látás agy területe

A cég kínálati portfoliója igen széles: jelentős munkákat ad ki főleg a természet- és műszaki tudományok matematika, fizika, biológiai, informatika köréből, de a társadalomtudományi és klasszika-filológiai kiadványok látás agy területe említést érdemelnek.

A látás agy területe témájú könyvek hasonlóan gondos válogatásra utalnak. A szerzői névsor impresszív, a szakmai közvélemény által igen nagyra értékelt Pinker, Julesz, Changeux, Gopnik, Meltzoff, Jouvet, Gould vagy Popper munkáit neves nyugati kiadók is büszkén szerepeltetik katalógusaikban; a sorozat magyar szerzői pedig például Pléh Csaba, Kampis György, Ropolyi László műveikkel nagy segítséget nyújtanak a tudományos pszichológia megismertetéséhez és oktatásához.

Charles G. Gross könyve — mely először ben jelent meg az M.

Recenziók: Agy, látás, emlékezet

Charles Gross neves idegkutató, a Princeton Egyetem tanára. Érdemes közelebbről megismerkedni munkásságával. Érdeklődése az agykutatás széles területére kiterjed. Kutatólaboratóriumának munkatársai főleg a vizuális megismerésben és a perceptuális tanulásban részt vevő agyi struktúrák feltárására törekednek — elsősorban főemlősök és majmok agyának vizsgálatával.

Emberi agy

A legjelentősebb eredményeket talán az inferotemporális IT területnek amely a halántéklebeny része a vizuális információ feldolgozásában betöltött szerepe tisztázásában érték el. A kutatások célja, hogy kiderítsék, hogyan kódolja és raktározza ez az agykérgi terület a tárgyakkal kapcsolatos vizuális információkat. Ehhez egyrészt úgynevezett egysejt-elvezetéses technikát alkalmaznak, azaz az állatok agyába beültetett elektródák segítségével vezetik el egyes sejteknek a a látás jobb a normálnál kísérleti szituációkban a külső vizuális ingerekre mutatott, illetve a rájuk adott viselkedéses válaszokban létrejövő elektromos tevékenységét.

Az eljárás részletes leírása megtalálható a percepciókutatás magyar nyelvű tankönyvében: Robert Sekular — Randolph Blake: Észlelés. Osiris, Bp. Számos további, újabb és a kutatásokat forradalmian átalakító vizsgálati módszert ismertet: Pléh Csaba, Kovács Gyula, Gulyás Balázs [szerk.

Más vizsgálataikban az IT és más kérgi látás agy területe felnőttkori és fejlődési anatómiai látás agy területe, illetve azok változásait vizsgálták. Fontos módszer a terület funkcióinak kimutatására az úgynevezett léziós vizsgálat, amikor is állatkísérletekben az agykéreg jelen esetben az IT meghatározott területeit eltávolítják, és ennek a viselkedéses következményeit vizsgálják.

A léziós vizsgálatok tapasztalata, hogy a striatális kéreg vagyis az elsődleges vizuális terület elpusztítása nem jár a látási ingerektől függő látás agy területe teljes elvesztésével. Mivel ez a maradék látás nem tudatos, vaklátásnak blindsight is nevezik. A vaklátásról a legátfogóbb munka kutatása elindítójának műve: Lawrence Weiskrantz: Consciousness lost and found: A neuropsychological exploration.

Oxford University Press, Oxford, Látás agy területe és csapata főleg a felnőtt és kölyökmajmok reziduális ingerlokalizációs és mozgásdiszkriminációs viselkedését hasonlítja össze, amely állatok striatális kérgét kiirtották.

De emellett a kérgi irtáson kívüli területek idegsejtjeinek kapcsolataiban és működésében a műtét következtében kialakuló változásokat is igyekeznek feltérképezni. Gross harmadik kutatási területe a külső tér agyi reprezentációja. Hogyan látás agy területe a téri információ, hogyan vagyunk képesek a tárgyak helyére emlékezni, annak ellenére, hogy szemünk, fejünk és testünk is elmozdul a térben? A kérdés megválaszolásához a külső tér agykérgi reprezentálásában részt vevő ideghálózatokat keresnek, elsősorban a putamenben az agy lencsemagjának külső részea premotoros és a parietális fali kéregben.

Olyan, a vizuális feldolgozásban részt vevő területeket mutattak ki, amelyek a testrészek koordinátáinak megfelelően szerveződnek, így látás agy területe valószínűséggel a vizuomotoros kontroll fontos agyi területei. Gross emellett újabban a felnőtt agy idegsejt-létrehozó folyamataival is aktívan foglalkozik. Egyre több kérgi agyi struktúra esetén bizonyítható, hogy újabb idegi elemek látás agy területe létre. Gross Elizabeth Goulddal együttműködve leginkább az agykéreg és az emlékezeti folyamatokban kitüntetett szerepet betöltő hippokampusz neurogeneratív folyamatait vizsgálja majmokban.

Gross empirikus munkásságához szorosan kötődő további érdeklődési területe az idegtudományok története — ennek gyümölcse a most magyarul is megjelent kötet. Gross már ban, doktori disszertációján dolgozva írni kezdett egy dolgozatot az idegtudományok fejlődéséről. Mivel azonban fél év alatt csak Látás agy területe jutott el a frontális lebenyt érintő funkciók kutatásának történetében, mentora, Larry Weisenkrantz tanácsára csak az évektől kezdve szerepeltetett történeti adatokat értekezésében.

Később orvostanhallgatókat oktató tanárként bevezető agyfiziológiai óráit színesítette történelmi adatokkal. A kötet első tanulmánya — Imhoteptől Rubelig és Wieselig: A látókéreg története — tulajdonképpen az említett kurzus anyagának az írott változata. Korábban egy szerkesztett, többkötetes gyűjteményben jelent meg J.

látás agy területe

Kaas, K. Rockland, A.

Peters [eds. Plenum Press, New York, A jelen kötetben olvasható változat egy korábbi, Arisztotelész agyelméletével foglalkozó írással Aristotle on the Brain. Neuroscientist, A több mint 80 oldalas írásnak tulajdonképpen csak az utolsó negyede foglalkozik szorosan a látókéreggel. Gross preferenciái egyértelműek látás agy területe a szempontból, hogy mit tart az agytudomány fejlődésében egyértelműen előrevivőnek, és kiket vagy milyen tudományos mozgalmakat a progresszió kerékkötőinek. Áttekintését a látás agy területe, Kr.

Egyesek Imhotepnek, Dzsófer fáraó magas rangú tudós tisztviselőjének tulajdonítják e feljegyzéseket, habár ez a feltételezés nem bizonyított. Az általános elképzelés azonban az ókori látás agy területe kultúrákban mégis az volt, hogy a szív a test érzékelő és szellemi központja. A görög kultúrkörben krotóni Alkmaion Kr. A számos ókori görög orvosi iskola általában mégsem követte ebben.

Gross sok irányzat képviselőjét bemutatja, a legérdekesebb információ mégis talán az, Hippokratésznek, illetve iskolájának nincs sok köze a ma hippokratészi esküként ismert orvosi avatási fogadalomhoz.

Az iskola tagjai valószínűleg nem ellenezték a magzatelhajtást és az öngyilkosságot, ahogy arra most az úgynevezett életvédők hivatkoznak. Talán Platónról legrosszabb Gross véleménye, annak ellenére, hogy a lélektanában az agynak kitüntetett szerepet szánt.

Empirista viszonyulásával annál inkább elismerést vált ki Grossból Arisztotelész. Ez nem csoda, mivel Arisztotelészt számos természettudományi szakág Marina Ilyinskaya látásának helyreállításának módszerei rendszeres művelőjének tartjuk.

A csodálatot a szerző szerint annak látás agy területe is megérdemli, hogy idegtudományi kérdésekben tévedett, a szívet tartotta az érzékelés és a mozgás legfőbb szabályozó központjának. Galénosz Kr. Habár Galénosz részletes anatómiai ismertetést készített az agyról, a leírás valójában jobban illik a szarvasmarhák agyára, mint az emberére.

Így inkább az összehasonlító anatómusok egyik korai képviselőjének mondható, aki látta értelmét annak, hogy az állatok boncolásával nyert adatokból emberekre általánosítson.

látás agy területe

A padovai Vesaliust — tekinti az idegélettan újjáélesztőjének és az orvostudomány megújítójának, főleg aktív anatómiai munkássága miatt. Gross szimpátiával ismerteti az első nagyszabású lokalizációs elméletet amely szerint az egyes agyi funkciók egy-egy körülírható agyterülethez köthetőkFranz Joseph Gall — frenológiáját.

látás agy területe

Gall és iskolája 35 érzelmi és intellektuális képességet jelölt ki, amelyekről feltételezte, hogy az agy meghatározott szerveiben lokalizálhatók, e képességek látás agy területe az aktivitásuk függvénye, ami a hordozó agykérgi a látás fenntartása astigmatizmussal méretében tükröződik. Az agykérgi szervek fejlettségének különbsége pedig kikövetkeztethető a terület feletti koponyarész kidudorodásából.

Miután Paul Broca — francia orvos egyik beszédképtelen betegénél kimutatta a bal oldali homloklebeny károsodását, a lokalizációs elméletek visszanyerték hitelüket.

A XIX. Gross elsősorban a társadalomtudós Herbert Spencer — gondolatait elemzi, de példaként említi J. Hughlings Jackson — idegrendszermodelljét is, aki a legfejlettebb akaratlagos motoros viselkedések központját az agykéregbe helyezte.

Eszerint minden szenzoros minőségnek megfelel egy receptor, egy afferens ideg, valamint a központ felé továbbító rostrendszer és a szenzoros látás agy területe sorozata, így ugyanaz az inger más-más érzékszervben különböző érzékleteket vált ki. Müller tanítványa, Helmholtz a specificitást periferiális azaz nem agyi eredetűnek tekintette. Gross a tanulmány látás agy területe felé tér rá a vizuális feldolgozásért felelős agyi területek kutatásának történetére.

Szerinte Bartolomeo Panizza — volt az, aki klinikai tapasztalatai alapján elsőként tekintette az okcipitális nyakszirti lebenyt a látás kérgi központjának. David Ferrier — a hátsó parietális anguláris tekervényt, míg Hermann Munk — és később Edward A.

Schäfer — az okcipitális kérget tartotta a látás elsődleges agyi központjának. Ez utóbbiaknak lett igazuk, és Gross leírásából jól megérthető, hogyan vezethetett évtizedes vitához ebben a s látszólag könnyen eldönthető kérdésben a nem egységesített anatómiai-fiziológiai módszerek használata és a megfelelő agytérképek hiánya.

A tanulmány A látásromlás előfordulása és Wiesel Nobel-díjas kutatásainak élményszerű leírásával zárul. A második esszé Leonardo da Vinci — anatómiai rajzait elemzi a reneszánsz polihisztor rajzainak egyik New York—i kiállítása ihletésére. Beszélgetések művészetről és tudományról.

  • Tárgyreprezentáció az agykéregben A fejezet első részében megismerkedtünk azzal, hogy miért is nehéz feladat egy adott tárgy felismerése.
  • Cikkemben ezeket, a legsz?
  • A látás fő funkciója
  • Látás – Wikipédia
  • A látás központi idegrendszeri folyamatai
  • 3D megjelenítési technikák | Digitális Tankönyvtár
  • Fizikai leírás[ szerkesztés ] Az agy tapintásra puha, kívülről barnásszürke, belül árnyalatilag enyhén váltakozó kissé sárgás fehér testrész.

Balassi—Tartóshullám, Bp. Valójában a képzőművészeket döntően befolyásolja az, amit tudnak ábrázolásuk tárgyairól. Gross bemutatja azt a tudományos és társadalmi kontextust, amelybe Leonardo anatómiai rajzai is illeszkedhettek.

Megismerjük a XV század anatómiai elképzeléseit az agyról, az agykamrákról, az agykamrák ábrázolását segítő viaszbeinjektálós módszerekről, az agyidegek elhelyezkedéséről, és nem utolsósorban a nemi szervek beidegzéséről, illetve mindezek megjelenését Leonardo rajzaiban. A harmadik esszében a szerző arra a kérdésre keresi a választ, alkothat-e maradandót egy elméleti látás agy területe.

Hogy kit tekint elméleti biológusnak, vagy hogy látás agy területe tartja a kísérleti illetve leíró biológia és az elméleti biológia viszonyát, nem igazán egyértelmű. Hiszen létezik elméleti fizika, a közgazdaságtudomány is meglehetősen szegényes empíriára támaszkodik, mégsem mondhatjuk, hogy kizárólag elméleti alapon jöttek létre.

Ráadásul az elméleti biológia bevett fogalom, Bauer Ervin már ben ezzel a címmel adott ki könyvet Elméleti biológia.

Akadémiai, Bp. Gross az általa feltett kérdésre Emanuel Swedenborg — munkásságának elemzésén keresztül próbál válaszolni. Swedberg néven született nemesi címet kapva lett Swedenborg egy uppsalai teológuscsaládban, de a tágabb család bányászati jövedelmei lehetővé tették számára, hogy egész életében kedvteléseinek éljen.

Filozófiai tanulmányokat folytatott, majd később egyre inkább a normál látás minimális távolság és technika kérdéseivel foglalkozott, a főrendiház tagja lett, állami hivatalokat töltött be. Élete közepén az Úr megjelent neki, és a történelemben egyedülálló látás agy területe bízta meg. Belépést engedett neki a szellemvilágba, ahol évtizedekig módjában állt az Úrral és az angyalokkal közvetlenül beszélni.

Megláthatta a mennyet és a poklot annak valódiságában, és az ott látottakat és hallottakat leírta. Swedenborg a Magyarországon is bejegyzett Jelenések könyvében jelzett új Jeruzsálem Új Egyháza elnevezésű protestáns szekta alapítójának tekinthető. Nemcsak a Földről, hanem a Holdról és a bolygókról való lelkekkel is összeköttetésben volt. Meg nem valósult tervei között felbukkant a repülőgép, a gépfegyver és a látás agy területe is. Látás agy területe csillagászat, a régészet, a geológia, a kohászat és a fizika területén is korát messze megelőző ötletei voltak, például kozmológiai elmélete a bolygók keletkezéséről évtizedekkel megelőzte Kant és Laplace hasonló teóriáját.

Grosst természetesen elsősorban Swedenborg idegtudományi sejtései érdeklik. Annak ellenére, hogy a nagy látnok saját anatómiai vizsgálatokat minden valószínűség szerint nem folytatott, számos, később helytállónak bizonyult következtetést vont le kortársai munkáinak tanulmányozásából. Emellett helyesen ismerte fel a corpus collosom kérges test szerepét a féltekék kommunikációjának biztosításaa hipofízis központi szerepét a neurohormonális szabályozásban csak nem így nevezte és a superior colliculus nevű agyi struktúra lehetséges szerepét a látás agy területe feldolgozásban.